Úvod Kontakt
 


Online:   

vaša externá IP adresa:
3.226.72.194QR pre mobilné zariadenia
m.ggsoft.sk
FIŠKALIZÁCIA - INFO


 

Dátum aktualizácie - 03.01.2018
Novela zákokona o ERP
1.1.2015 vstúpila do platnosti novela zákona č. 333/2014 Z.z., ktorá dopĺňa zákon 289/2008 Z.z.

 Vyhlásenie výrobcu ELCOM k online ready tu na stiahnutie.

KTO MUSÍ POUŽÍVAŤ REGISTRAČNÚ POKLADNICU OD 1. APRÍLA 2015?

SK NACE Ekonomická činnosť
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel (zmena – platí pre celú podtriedu 45.20, predtým platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (zmena – platí pre celú podtriedu 56.10, predtým platilo len pre jedálne a ostatné účelové stravovanie)
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení (zmena – platí pre celú podtriedu 93.11, predtým platilo len pre prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk)
93.12 Činnosti športových klubov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing (zmena – rozšírenie okruhu ostatných osobných služieb, predtým platilo len na strihanie psov)
  Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
 
 
Termopásky vhodné pre ERP
Termopásky pre registračné pokladnice, ktoré vyhovujú legislatíve.
 
Zákon č. 289/2008 Z. z. v § 9 odsek 6 stanovuje :

Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Túto podmienku nespĺňa mnoho pások, ktoré sú na trhu. Výrobca pokladníc Elcom zabezpečil pre zákazníkov pásky, ktoré túto podmienku spĺajú. Poznáte ich ľahko podľa potlače na zadnej strane.

Stálosť zobrazenia garantuje výrobca v priloženom dokumente. Stálosť zobrazenia - Informácie o produkte

 
Legislatívne zmeny v zákone o používaní ERP
Legislatívne zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktoré vstupujú do platnosti od 1.1.2014.
 
Ide predovšetkým o tieto zmeny:
  • podľa §4 ods. 9 “je podnikateľ povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte a umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača; to neplatí, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou."
  • Podľa §8 ods. 5 “je podnikateľ povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odsekov 1 a 2, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byt pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazni daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak."

PDF súbor na stiahnutie - Zákon 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

 
Často používané operácie pre pokladnice Euro
  PDF súbor na stiahnutie - Zhrnutie často používaných operácií na pokladniciach Euro
  • Vklad
  • Úhrada faktúry
  • Denná Z uzávierka
  • Intervalová súhrná uzávierka
 
Úhrady faktúr pre verziu pokladníc, kde sa vykonáva úhrada priamym spôsobom

 faktúrovaná suma 
 
 číslo faktúry (nie je povinné)
 
  pre E100, E200, E500, E2100
   
 faktúrovaná suma  
 

 číslo faktúry (nie je povinné)

 


 
  pre E1000
   
 faktúrovaná suma  

 
 číslo faktúry (nie je povinné)
 
  pre E2000

Podrobnejšie inormácie sú v užívateľských manuáloch.
 

Intervalové uzávierky pre pokladnice Euro

Vo fiškálnych pokladniciach nie je povinná mesačná uzávierka ale je možné vytlačiť intervalové urávierky:

Podľa poradového čísla

Prepnite pokladnicu do režimu „X“

 číslo počiatočnej uzávierky  
 číslo koncovej    a  
  pre E100, E200, E500, E2100
   
 číslo počiatočnej uzávierky  
 
číslo koncovej    a  
  pre E1000
   
 číslo počiatočnej uzávierky  
 
číslo koncovej    a 
  pre E2000

 

Podľa dátumu

Prepnite pokladnicu do režimu „X“

 počiatočný dátum  
 
koncový dátum    a   
  pre E100, E200, E500, E2100
   
 počiatočný dátum  
 
koncový dátum    a  
  pre E1000
   
 počiatočný dátum  
 
koncový dátum    a  
  pre E2000

Podrobnejšie inormácie sú v užívateľských manuáloch.

 

ZISTENIE VOĽNEJ PAMÄTE ELEKTRONICKÉHO ŽURNÁLU POKLADNÍC EURO

Ak potrebujete zistiť voľnú pamäť elektonického žurnálu, prepnite pokladnicu do jedného z režimov „Z“, „X“ alebo „P“ a zadajte:

801 a X

 napr:

pre Euro500

 pre Euro100

 pre Euro200 ....

Na displeji sa zobrazí voľná pamäť pre elektronický žurnál v percentách
 

Archív

               

© G.G.Soft TK - 2006-2018